TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter

§10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008.
§ 3 og §6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014.
§ 11 og § 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015.
Ændring af flere §§ på generalforsamlingen den 9. marts 2016.

 

§1
Klubbens navn er Vejle Golf Club, og den har hjemme i Vejle Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Det er endvidere klubbens formål at udbrede kendskabet til og færdighederne i golfsporten, samt i øvrigt at søge samarbejde med andre golfklubber til fremme og fælles udøvelse af spillet.
Vejle Golf Club er medlem af Dansk Golf Union og herunder Danmarks Idrætsforbund.

§ 2
Optagelse af medlemmer
Optagelse af medlemmer sker i overensstemmelse med Dansk Golf Unions gældende regler. Såvel aktive som passive medlemmer kan optages og medlemmer kan optages uanset bopæl.
Indmeldelse sker skriftligt til klubbens sekretariat.
Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn begrænse tilgangen af medlemmer. I sådanne tilfælde føres en tidsprioriteret venteliste. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde træffe beslutning om optagelse i klubben.
Personer, der er i besiddelse af indskudsbevis, er når som helst berettiget til at indtræde som aktive medlemmer.

§ 3 Kontingent, medlemskategorier, indskud m.v
Kontingent, medlemskategorier, indskud m.m. fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og opkrævningsformer.            

§ 4
Bestyrelsen fastsætter alle øvrige takster - herunder greenfee.

§ 5
Bestyrelsen kan tilbyde prøvemedlemskab af kortere eller længere varighed og fastsætte reglerne herfor.

§ 6
Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori
Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens sekretariat. Anmodningen skal være sekretariatet i hænde senest den 30. november og har virkning fra det efterfølgende regnskabsår.

§ 7
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet forbundne forpligtelser eller som handler til skade for klubben. Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen det pågældende år, med mindre bestyrelsen ønsker at dispensere herfra. 

§ 8
Spillet
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.
Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område.
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillet og ordenens opretholdelse, såvel i klubhus som på banen.
Overtrædes disse bestemmelser, kan bestyrelsen midlertidig udelukke medlemmet fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler.
I gentagelsestilfælde kan vedtages en disciplinær straf.
Afgørelser kan indbringes for Amatør & Ordensudvalget og deres afgørelser kan indbringes for Idrættens Højeste Appelinstans.
Ethvert aktivt medlem kan deltage i officielle turneringer inden for de af bestyrelsen fastsatte regler.

§ 9
Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 10
Alle generalforsamlinger afholdes i Vejle Kommune inden udgangen af marts måned og indkaldelsen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne pr. e-mail til de af medlemmerne oplyste e-mailadresser, via klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, der fastsætter mødested og mødetidspunkt. Indkaldelsen indeholder formandens skriftlige beretning, det reviderede regnskab, budgetforslag for det kommende år samt de efterfølgende 3 overslagsår, forslag til kontingent, medlemskategorier, indskud m.m., der kan findes under menupunktet "Generalforsamling" på klubbens hjemmeside. Et direkte link vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

§ 11
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Eventuelt.

§ 12
Klubbens generalforsamling vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater. 

§ 13
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når dette ønskes af klubbens bestyrelse eller når mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 3 uger efter begæringens modtagelse, efter samme varslingsprocedure som ved ordinær generalforsamling. 

§ 14
Stemmeret har alle aktive medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§15
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om ændring af klubbens vedtægter, om indgåelse eller ændring af klubbens aftale med Vejle Kommune, om anlæggelse af ny bane, køb eller salg af fast ejendom, optagelse af lån og kreditter til finansiering af udgifter, der ikke vedrører den normale drift kræves dog, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at forslagene vedtages med mindst 2/3 af de stemmeberettigede afgivne stemmer.
Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af de 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. 

§ 16
5 stemmeberettigede medlemmer kan samstemmende kræve skriftlig afstemning. 

§ 17
Klubbens ledelse
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for en periode af 2 år.
Genvalg kan finde sted.
Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, der er over 18 år. 

§ 18
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 19
Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og ansætter det fornødne personale.

§ 20
Udvalg
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for. 

§ 21
Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af fire bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele prokura til et eller flere medlemmer af bestyrelsen samt til klubbens manager for så vidt angår daglige drift og sædvanlige dispositioner.
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser for den klubben til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 22
Klubbens regnskabsår
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

§ 23
Opløsning af klubben mv.
I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed bestemmelser om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling, herunder afvikling af klubbens formueforhold.
En eventuel overskydende formue skal anvendes til det lokale almennyttige børne- og ungdomsarbejde inden for fritids- og kulturområdet i Vejle Kommune.